Board logo

標題: 這種晾衣架真好用 [打印本頁]

作者: 藍月亮    時間: 2018-8-21 16:04     標題: 這種晾衣架真好用


17年淘寶買左這個晾衣架超好用 , 晾衫快收衫仲快, 我唔係推銷 , 係真心覺得好用 , 今日上淘寶溫唔返想買多個都唔得 ....
作者: maria-ng    時間: 2018-8-21 20:02

看似乎很實用
作者: 藍月亮    時間: 2018-8-22 15:54

看似乎很實用
maria-ng 發表於 2018-8-21 20:02

真的好用, 只要把衣服撘上去就得, 收衣服就拉一下或幾件一起收...

作者: simo    時間: 2018-11-3 14:49

缺點係用在露台時,大風就易吹落
作者: 藍月亮    時間: 2018-11-8 11:22

缺點係用在露台時,大風就易吹落
simo 發表於 2018-11-3 14:49

這款是適宜室內用的....好處係涼衫超快
歡迎光臨 小花俠論壇 (http://disanna.com/) Powered by Discuz! 7.2